čtvrtek 27. března 2014

23letý milionář Libor Hoření: Peníze nejsou cílem, ale prostředkem k dosažení něčeho hodnotnějšího

Na vysoké škole, na níž studoval, dnes učí. Vlastními internetovými projekty se mu daří vydělávat natolik, že se dnes může počítat mezi milionáře. V současnosti vyvíjí internetovou aplikaci, díky níž si budeme moci vybírat oblečení přímo na míru. Známý je i tím, že zaměstnává svého otce. Vtip je v tom, že je mu teprve 23 let. Konec konců je přesvědčen, že to, čemu věříme, si k sobě přitahujeme. V čem tkví tajemství Liborova úspěchu?

>> Celý rozhovor s Liborem Hořením si můžete přečíst na Objevit.cz.

pátek 21. března 2014

Křesťanská demokracie

Často máme zmatek v některých pojmech politických idejí. Snažil jsem se tedy udělat si v tom trošku přehled a podívat se, jak to je alespoň podle (anglojazyčné) Wikipedie. Jaké jsou znaky (západoevropské) křesťanské demokracie?

Křesťanská demokracie:
- (Evropa - Německo, Nizozemí, Švýcarsko atp.)
- syntéza křesťanských ideálů a demokracie
- ovlivněna konzervatismem a katolickým sociálním učením
- sociálně konzervativní v kulturních, sociálních a morálních otázkách
- podpora sociálně-tržního hospodářství
- tradiční morální hodnoty (proti stejnopohlavnímu manželství, potratům atp.)
- zdůrazňování křesťanského dědictví dané země
- křesťanská etika
- opozice vůči sekularizaci společnosti (a státních institucí)
- vývoj společnosti má být evoluční, ne revoluční
- důraz na zákon a pořádek
- odmítnutí komunismu
- otevřenost ke změnám ve struktuře společnosti
- ne nutně podpora statusu quo
- důraz na lidská práva
- na individuální iniciativu
- jednotlivec je ale součástí komunity a má vůči ní odpovědnost
- sociální spravedlnost
- solidarita
- podpora sociálního státu
- podpora regulace tržních sil
- avšak podpora tržní ekonomiky

- snaha o vytvoření humánní společnosti
- udržitelný lidský rozvoj
- důraz na rodinu
- ochrana přírodních zdrojů
- subsidiarita
- důraz na důstojnost lidské bytosti
- důraz na všeobecné právo na vzdělání

Zdroje:
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_democracy
http://www.idc-cdi.com/

PS. Výpisky vznikly v rámci prokrastinace práce na bakalářce. Případné nepřesnosti klidně uvádějte na pravou míru v diskuzi.


Sociální a moderní americký liberalismus

Často máme zmatek v některých pojmech politických idejí. Snažil jsem se tedy udělat si v tom trošku přehled a podívat se, jak to je alespoň podle (anglojazyčné) Wikipedie. Jaké jsou znaky sociálního (též levicového či moderního amerického) liberalismu?

Sociální liberalismus:

- balancování osobní svobody a sociální spravedlnosti
- podpora tržní ekonomiky
- rozšiřování občanských a politických práv a svobod
- vládní politika proti chudobě
- veřejná zdravotní péče a vzdělání
- idea, že dobro společnosti (komunity) je v harmonii se svobodou jednotlivce

Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_liberalism


Moderní americký liberalismus:

- sociální liberalismus v kombinaci se sociální spravedlností a smíšenou ekonomikou
- právo na potraty pro ženy
- homosexuální manželství
- vládní programy pro vzdělávání a zdravotní péči
- keynesiánská ekonomická teorie
- národní prosperita vyžaduje vládní management makroekonomiky
- snaha držet nezaměstnanost nízko
- mít zvládnutou inflaci
- mít vysoký růst
- snaha o vítání nových idejí bez rigidních reakcí
- důraz na občanská práva
- starost vlády o zdraví, bydlení, vzdělání, práci a svobody lidí
- víra v relativně rovno(stářskou) společnost
- podpořenou institucemi, které omezují extrémy bohatství a chudoby
- víra v demokracii, občanské svobody a vládu práva
- snaha vytvořit ekonomickou příležitost dostupnou pro všechny
- ochrana životního prostředí
- pozitivní diskriminace menšin
- multilateralismus a podpora mezinárodních institucí
- podpora individuálních práv oproti korporátním zájmům
- proti daňovým úlevám pro bohaté
- snaha vytvořit společnost jako "brotherhood of mankind"
- spolupráce s odbory
- vysoké daně
- snaha nastolit prosperitu vládními zásahy
- vytvoření "social security"
- vytváření pracovních míst vládou
- stimulace ekonomiky
- utrácení na dluh (později snaha o vyšší daně pro bohaté a fiskální stabilitu)
- upuštění od zlatého standardu
- dotační programy
- opozice vůči socialismu (ve smyslu státního vlastnictví výsledků produkce)
- na rozdíl do evr. soc. dem. nebyli pro znárodňování průmyslu, ale pouze jeho regulaci pro veřejný prospěch
- snaha vyrovnávat zájmy mezi pracujicími a managementem korporací
- dotace pro umění
- ekologický aktivismus
- antikomunističtí ve světě
- boj proti rasové segregaci
- zřizování různých vládních ochranných agentur (EPA atp.)
- boj proti globálnímu oteplování
- přijímání evoluce
- proti tomu, aby mohly velké korporace sponzorovat politické strany atp.
- "promotion of fairness"
- pomoc těm, kteří si sami nemohou pomoci
- ochrana těch, kteří se sami nemohou bránit
- naplňování vlastního života (možnost dělat si, co chceme; nezasahování lidem tzv. do ložnice)
- starání se o sebe sama, protože jedině tak můžeme pomáhat ostatním
- ochrana amerických zájmů
- důraz na americkou výjimečnost

Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_liberalism_in_the_United_States

PS. Výpisky vznikly v rámci prokrastinace práce na bakalářce. Případné nepřesnosti klidně uvádějte na pravou míru v diskuzi.

 

Neomarxismus a Nová levice

Často máme zmatek v některých pojmech politických idejí. Snažil jsem se tedy udělat si v tom trošku přehled a podívat se, jak to je alespoň podle (anglojazyčné) Wikipedie. Jaké jsou znaky neomarxismu a tzv. Nové levice?

Neomarxismus:

- post-marxistická ideologie
- vychází z kritické teorie Frankfurtské školy, existencialismu atp.
- místo materiálna již spíše psychologie a kultura; význam sociálních věd
- kritika nadměrné spotřeby
- utlačovaná již není dělnická třída, ale "domněle utlačovaní":
- lidi na sociální podpoře
- ženy
- nebělošští přistěhovalci
- homosexuálové a jiné sexuální menšiny
- rasové a některé náboženské menšiny
- národy třetího světa
- narkomani atp.
- ... viníkem jejich útlaku je západní civilizace a její hodnoty, od nichž je třeba lidi osvobodit
- kulturní marxismus a kritika hodnot západní civilizace (kapitalismu, nacionalismu, blízké rodiny, genderových rolí, rasy a jiných forem kulturní identity ... které ospravedlňují a zachovávají hierarchii)
- politická korektnost
- multikulturalismus

- vykořeněnost a pocit nesounáležitosti se společností a pocit vzdoru vůči ní
- utopismus - boj proti lidské přirozenosti
- boj proti autoritě, establishmentu
- proti církvi, proti křesťanství
- infiltrace těchto idejí do lidí skrze školství
- prosazování sexuální výchovy
- boj proti patriarchální rodině
- označování tradicionalismu a konzervatismu za autoritářský fašismus
- snaha osvobodit jednotlivce z pout přirozeného řádu
- sklony k hedonismu, odmítání smířit se s nevyhnutelnou realitou
- proti tělesným trestům
- snaha o to, aby učitel nebyl silnou autoritou
- proti tomu, aby rodiče byli autoritou
- proti absolutní pravdě; mravní a hodnotový relativismus
- proti předsudkům a stereotypům
- proti tzv. zdravému rozumu

Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neomarxismus
http://www.tedeum.cz/3_2010/neomarxismus_032010.htm


Nová levice
- v 60. až 70. letech v anglosasském světě
- reformy v oblasti homosexuálních práv, potratů, genderových rolí, drog atp.
- asociováno též s hippie hnutím a protiválečnými protesty
- nový feminismus
- nový environmentalismus

Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Left

PS. Výpisky vznikly v rámci prokrastinace práce na bakalářce. Případné nepřesnosti klidně uvádějte na pravou míru v diskuzi.


Sociálně-tržní ekonomika a ordoliberalismus

Často máme zmatek v některých pojmech politických idejí. Snažil jsem se tedy udělat si v tom trošku přehled a podívat se, jak to je alespoň podle (anglojazyčné) Wikipedie. Jaké jsou znaky sociálně-tržní ekonomiky a ordoliberalismu?

Sociálně-tržní ekonomika:

(původ v Německu, Adenauer, vycházení i z křesťanského učení)

- třetí cesta mezi klasickým liberalismem a sociální demokracií
- inspirováno ordoliberalismem
- volný trh považuje za naprostou nezbytnost
- ochrana soukromého vlastnictví
- svobodný zahraniční obchod atd.
- důchodové pojištění
- univerzální zdravotní péče
- pojištění v nezaměstnanosti
- pojištění kombinací příspěvků zaměstnance, zaměstnavatele a vládních dotací
- nastaveny politiky zaměstnanosti, bydlení a vzdělávání
- snaha o balancování přerozdělování příjmů
- anti-monopolní zákony atp.
- ekonomický humanismus

"... development of the Social Market Economy as a viable socio-political and economic alternative between the extremes of laissez-faire capitalism and the collectivist planned economy not as a compromise, but as a combination of seemingly conflicting objectives namely greater state provision for social security and the preservation of individual freedom. ..."


Zdroje:
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_market_economy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C4%9B_tr%C5%BEn%C3%AD_hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD


Ordoliberalismus:

- německý kompromis mezi sociálním liberalismem a neoliberalismem (klasickým liberalismem)
- respekt k volnému trhu
- stát musí vytvářet vhodné právní prostředí pro ekonomiku
- zajišťovat zdravou soutěž
- skrze měřítka, která se drží tržních principů
- což dává základ jeho legitimitě
- boj proti monopolům a oligopolům, které by podvracely výhody tržní ekonomiky
- ale taky by podpopávaly dobré vládnutí, protože silná ekonomická síla by se mohla transformovat v politickou sílu
- monetární politika je zodpovědností centrální banky
- stejně jako úsilí o měnovou stabilitu, nízkou inflaci; a má nezávislý status na politické moci
- balancování daňových příjmů proti vládním výdajům je práce vlády
- makroekonomickou politiku řeší zaměstnavatelé a odbory
- stát má zajišťovat ekonomický pořádek, ne řídit ekonomické procesy
- kombinace svobodného podnikání a vládních regulací pro zajištění férové soutěže
- snaha o minimální konfiguraci životně důležitých (energetických) zdrojů
- a co nejmenší progresivní zdanění
- důraz na privatizaci veřejných služeb a jiných veřejných podniků
- asi i zákony o minimální mzdě a určitá míra přerozdělování bohatství
- snaha o kombinaci svobody a pořádku

Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ordoliberalism

PS. Výpisky vznikly v rámci prokrastinace práce na bakalářce. Případné nepřesnosti klidně uvádějte na pravou míru v diskuzi.

 

Americký progresivismus

Často máme zmatek v některých pojmech politických idejí. Snažil jsem se tedy udělat si v tom trošku přehled a podívat se, jak to je alespoň podle (anglojazyčné) Wikipedie. Jaké jsou znaky amerického progresivismu?

- kosmopolitní
- víra v pokrok člověka
- snaha o vědecké a nepolitické řízení shora
- celkově reformní politika
- snaha o pragmatismus
- nahrazení politiků efektivními a vyškolenými byrokraty
- regulace korporací
- snaha o přímou demokracii (referendum, primárky, odvolatelnost atp.)
- větší práva pracujících (minimální mzda, 8hod. pracovní doba atp.)
- snaha o sociální rovnost a spravedlnost
- nahradit dobrovolnou solidaritu státními profesionály
- prvky feminismu a environmentalismu
- stavění třeba i parků ve městech pro lepší využití volného času pro rodiny
- stavění se za právo národů na sebeurčení
- vzdělávací reforma ve směru sociálního pokroku (i hygiena, zdraví atp.)
- boj proti korupci ve státních institucích
- spolupráce s odbory
- (prohibice)
- konzervace národního a přírodního dědictví
- dotační náhrady
- snaha o veřejné zdravotní pojištění
- vytvoření centrální banky (FEDu)
- progresivní zdanění (a povinná federální daň z příjmu)
- práce s kriminální mládeží
- snaha o redukci drog
- politika státu příznivá pro rodinu
- cenzura násilí atd. v médiích
- postupně šel zdola nahoru (byť u moci již konal (logicky) opačně)
- snaha o lepší děti a jejich menší počet (částečně podpora eugeniky)
- volební právo žen
- změny ústavy
- antimonopolní zákony
- omezení přílivu levné pracovní síly a amerikanizace imigrantů
- limity pro přispěvatele politickým stranám
- registrace lobistů
- nahrávání veřejných jednání samosprávních orgánů
- sociální pojištění (stáří, nezaměstnaní, postižení)
- dědická daň

"... Progressives aren't simply liberals; progressives see the world for what it is, accept it as ever-changing and dynamic, and choose the best course of action in line with decidedly American values.
...
Certainly, government involvement is one solution among many. CAP intern Suzanne Kahn, another young progressive, expressed one insight: "Progressives [understand] that government can be used as a force for good." But progressives don't simply ask "How can government help this situation," but "with the tools we have, both public and private, how can we solve this problem?"
...
"Progressives believe in maximizing human freedom and helping society (and its individual members) achieve their full potential." Fong reminds us that "power, wealth, and information must flow freely rather than be concentrated in the hands of a few so that all citizens have the means to contribute."
...
Progressivism is about pragmatism and fairness, two ideas that couldn't be more American. ..."


Zdroje:
http://www.alternet.org/story/23706/what_is_progressive
https://en.wikipedia.org/wiki/Progressivism_in_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_Party_1912_%28United_States%29

PS. Výpisky vznikly v rámci prokrastinace práce na bakalářce. Případné nepřesnosti klidně uvádějte na pravou míru v diskuzi.

 

Michal Berg z Onlajny.cz: Příležitosti pro podnikání na internetu vidím každý den

Onlajny jsou místo, kde je možné sledovat průběh sportovních utkání on-line. Málokdo ale ví, kdo za tímto projektem stojí a jak vznikl. Michal Berg, který je spolumajitelem firmy eSports.cz, není jen hokejový nadšenec a podnikatel, ale taky občanský aktivista a tak trochu i politik. Co jej vede k tomu, že se kromě podnikání snaží změnit k lepšímu i českou společnost a politiku? A jak se mu to všechno zároveň s cestováním a bohatým osobním životem daří stíhat?

>> Celý rozhovor s Michalem Bergem si můžete přečíst na objevit.cz.